ເອກະສານປະກອບເພື່ອເປີດນຳໃຊ້ບໍລິການ ເບີລາຍເດືອນ

ສຳລັບຄົນລາວເຮົາ:

 • ສຳເນົາປື້ມສຳມະໂນຄົວ
 • ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ 1ໃບ ( ທີບໍ່ໝົດອາຍຸ ) ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນທີຢູ່ 1ໃບ (ອາຍຸບໍ່ເກີນ 3ເດືອນ)

ຕ່າງປະເທດ:

 • ສຳເນົາໜັງສືເດີນທາງ 1ໃບ
 • ໃບຄ້ຳປະກັນຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ແບບຟອມຂອງ ລາວໂທລະຄົມ)
 • ບັດປະຈໍາຕົວຜູ້ທີມາຂໍເປີດ

ອົງການ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ:

 • ໃບສະເໜີຈາກອົງກອນ
 • ສໍາເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ 1ໃບ
 • ໃບຄ້ຳປະກັນຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ແບບຟອມຂອງ ລາວໂທລະຄົມ)
 • Escort to designed area
 • ສຳເນົາໃບອາກອນ

ເອກະສານ ເປີດ IR ສຳລັບ ເບີລາຍເດືອນ

 • ລູກຄ້າບຸກຄົນ: ສຳເນົາປື້ມສຳມະໂນຄົວ ຫລື ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ 1 ໃບ ( ທີ່ບໍ່ໝົດອາຍຸ )
 • ລູກຄ້າ ອົງກອນ: ລູກຄ້າ ໃບສະເໜີຈາກອົງກອນ

ອັດຕາຄ່າບໍລິການ

 • ເປີດນຳໃຊ້ເບີໃຫມ່ 60.000 ກີບ
 • ຄ່າເຊົ່າປະຈຳເດືອນ 25.000 ກີບ
 • ປ່ຽນປະເພດບໍລິການຈາກຕື່ມເງິນ ເປັນລາຍເດືອນ ແມ່ນ ຟຣີ
 • ຄ່າທຳນຽມເປີດນຳໃຊ້ IR ຟຣີ

ອັດຕາຄ່າໂທ

 • ອັດຕາຄ່າໂທພາຍໃນເຄືອຂ່າຍ ແລະ ນອກເຄືອຂ່າຍແມ່ນ 300 ກີບ ຕໍ່ນາທີ ​ແລະ ຕັດ​ເປັນ​ວິ​ນາ​ທີ
 • ວິທີ​ໂທ​ໄປ​ຕ່າງປະ​ເທດ ກົດ ​ເຄືອງ​ຫມາຍ + ຫລື ກົດ 00

ຊ່ອງທາງການຕື່ມເງິນ

ເບິ່ງຂໍ້ມູນ

ຕຶ່ມເງິນ ໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ

ເບິ່ງຂໍ້ມູນ