ຕິດຕໍ່ພະນັກງານຂາຍໂດຍກົງ

  1. ນາງ ດາວວອນ ສາມສຸກ 020 5574 1777
  2. ນາງ ອານຸລັກ ຈັນທະລາດ 020 5564 4442
  3. ທ. ບຸນລອດ ຈັນທະວົງ 020 5556 6698
  4. ທ. ລຸນທອງ 020 5560 0232

ອິນເຕີເນັດແພັກເກັດ

2000000/ເດືອນ

2500000/ເດືອນ

2400000/ເດືອນ

2200000/ເດືອນ

2200000/ເດືອນ

ດາຕ້າແພັກເກັດ

1300000/ເດືອນ

2000000/ເດືອນ

1900000/ເດືອນ

1700000/ເດືອນ

1500000/ເດືອນ