ເນັດ

4.5 GB

ນໍາໃຊ້ 3 ວັນ

ລາຄາ 10,000 ກີບ

Dial

ຊື້ເລີຍ

ເນັດ

10 GB

ນໍາໃຊ້ 10 ວັນ

ລາຄາ 35,000 ກີບ

Dial

ຊື້ເລີຍ

ເນັດ

25 GB

ນໍາໃຊ້ 30 ວັນ

ລາຄາ 65,000 ກີບ

Dial

ຊື້ເລີຍ