ສຳນັກງານໃຫຍ່

ບ້ານສາຍລົມ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

21-240925

support@laotel.com

* ກະລຸນາປ້ອນຂໍ້ມູນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ກົດປຸ່ມ ສົ່ງຂໍ້ມູນ.

ຂ້ອຍຕ້ອງການໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແລະ ການສື່ສານຈາກບໍລິສັດຜ່ານທາງອີເມລ.

ຂ້ອຍຍິນດີໃຫ້ມີການເກັບຂໍ້ມູນ, ນຳໃຊ້ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ ຈາກເວັບໄຊ໋ນີ້. ອີງຕາມ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ