ທ່ານສາມາດຊຳລະເງິນບໍລິການໄຟເບີໂດຍການປ້ອນໝາຍເລກດ້ານລຸ່ມ

ໝາຍເລກລະຫັດ ID*

ເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານ *

ກວດເຊັກຂໍ້ມູນ FTTH