ຂໍ້ດີ ຂອງ E-SIM

  • ສະດວກສະບາຍໃນການນຳໃຊ້ສາມາດໂຟນ
  • ເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ຕ້ອງກັງວົນວ່າຊິມຈະຕົກເຫ່ຍ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງຖອດເຂົ້າອອກໃຫ້ຫຍຸ້ງຢາກ
  • ສາມາດແອັດນຳເບີໂທລະສັບເຂົ້າໄດ້ຫຼາຍເບີ ທີ່ສາມາດເລືອກໃຊ້ໄດ້ເທື່ອລະເບີ
  • ເມືອໂທລະສັບຂອງທ່ານເສຍ ຫຼື ຖືກລັກ ຈະບໍ່ສາມາດຖອດຊິມອອກໄດ້ ຄືຊິມແບບເກົ່າ ເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ທ່ານຕາມຫາໂທລະສັບໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ
  • ສາມາດເອົານ້ຳເບີເກົ່າທີ່ໃຊ້ຢູ່ມາປ່ຽນເປັນ E-SIM ຫຼື ເລືອກເອົານ້ຳເບີໃໝ່  E-SIM

Please select brand

Mobile

Electronic Devices