ການແນະນຳ ວິທີໂທໄປຕ່າງປະເທດ (IDD)

ກົດ: ( + ) ຫລື ( 00 ) > ລະຫັດປະເທດ > ລະຫັດພື້ນທີ > ເລກໝາຍປາຍທາງ > ກົດໂທອອກ

ຕົວຢ່າງ: ໂທໄປປະເທດໄທ

ກົດ

00

66

2

1234567

ອັດຕາຄ່າບໍລິການໂທລະສັບຕິດຕໍ່ກັບຕ່າງປະເທດ