ລາຄາ ເບີເນັດຊິມ: 10,000 ກີບ

 

ຊ່ອງທາງໃຫ້ບໍລິການ

  • ຊື້ຊິມ ທີ່ສຸນບໍລິການ ລາວ ໂທລະຄົມທົ່ວປະເທດ
  • ຊື້ຊິມອອນລາຍ ຜ່ານ shop.laotel
  • ຕົວແທນຂາຍທົ່ວປະເທດ

HSPA-Package

Code 57

Data Volume

4,5 GB

Age of use

3 Day

10,000 kip

Dial

Shop now