ຕິດຕໍ່ພະນັກງານຂາຍໂດຍກົງ

  1. ນ. ດາວວອນ ສາມສຸກ 020 5574 1777
  2. ນ. ອານຸລັກ ຈັນທະລາດ 020 5564 4442
  3. ທ. ບຸນລອດ ຈັນທະວົງ 020 5556 6698
  4. ທ. ລຸນທອງ 020 5560 0232

ອິນເຕີເນັດໄຟເບີ ເທິງ LEASED LINE

75,000

ກີບ / MBPS

70,000

ກີບ / MBPS