ຕິດຕໍ່ພະນັກງານຂາຍໂດຍກົງ

  1. ນາງ ດາວວອນ ສາມສຸກ 02055741777
  2. ນາງ ອານຸລັກ ຈັນທະລາດ 55644442
  3. ທ. ບຸນລອດ ຈັນທະວົງ 55566698
  4. ທ. ລຸນທອງ 55600232

ອິນເຕີເນັດໄຟເບີ ເທິງ Leased Line

75000 ກີບ/Mbps

70000 ກີບ/Mbps