1.1 ບໍລິຫານຈັດການຂໍ້ມູນພະນັກງານ

ບໍລິຫານຈັດການຂໍ້ມູນພະນັກງານ ໃນການເພີ່ມ ປະຫວັດການສືກສາ ປະຫວັດການເຝິກອົມຮົມ

1.2 ຈັດການ ເຂົ້າ-ອອກວຽກຂອງພະນັກງານ

ການຈັດການໃນການ ເຂົ້າ-ອອກວຽກຂອງພະນັກງານ ດ້ວຍ Bio Access ແລ້ວນຳຂໍ້ມູນມາເປັນບ່ອນອີງໃນການຄຳນວນຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ ເພື່ອໄວ້ສະຫຼູບວັນງານຈ່ານເງິນເດືອນ

1.3 ປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ

ການປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານຕາມຕຳແໜ່ງ, ລັກນະຂອງໜ້າວຽກ, ຄວາມສຳພັນຕ່າງໆ ພາຍໃນອົງກອນ ແລະ ການທົດສອບຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ

1.4 ຈັດການວັນລາຂອງພະນັກງານ

ຈັດການວັນລາຂອງພະນັກງານ ເຊິ່ງມີລາພັກປະຈຳປີ / ກິດທຸລະ / ພະນັກງານກະຍາມ ແລະ ສັງລວມວັນພັກວຽກທັງຫມົດຂອງພະນັກງານຄົນນັ້ນ

1.5 ຈັດການພາຫະນະໃນບໍລິສັດ

ຈັດການຈຳນວນພາຫະນະທັງໝົດໃນບໍລິສັດ ພ້ອມທັງສາມາດລະບຸຜູ້ໃຊ້ງານ, ຈຳນວນຄັ້ງທີ່ສ້ອມແປງ ແລະ ບໍລິຫານຈັດການ ປະກັນໄພຂອງພາຫະນະ.

1.6 ຈັດການເງີນເດືອນຂອງພະນັກງານ

ຈັດການເງີນເດືອນຂອງພະນັກງານ ທັງຍອດເຂົ້າ ແລະ ຍອດສະສົມ ພ້ອມທັງສາມາດກຳໜົດຄ່າຊົດເຊີຍ ຫຼື ໂບນັສ ຂອງພະນັກງານໄດ້

SERVICE REQUEST FORM

Provide information about the service, if you are interested in the service, choose a package to buy or want try it for free for 1 month

Name and Surname

Company name

Telephone/Mobile number

WhatsApp number

Email

Province

District

Address

Message