ເນັດ

5GB

ນໍາໃຊ້ 10 ວັນ

ລາຄາ 20,000 ກີບ

Dial

ຊື້ເລີຍ

ເນັດ

15GB

ນໍາໃຊ້ 20 ວັນ

ລາຄາ 55,000 ກີບ

Dial

ຊື້ເລີຍ

ເນັດ

30GB

ນໍາໃຊ້ 30 ວັນ

ລາຄາ 100,000 ກີບ

Dial

ຊື້ເລີຍ

140,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

230,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

308,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

440,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

660,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

880,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

1,200,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

2,000,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

3,200,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

4,000,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

ວິນໂຟນ ມືຖື 2G ລຸ້ນ ST201

ວິນໂຟນ ມືຖື 2G ລຸ້ນ ST201

Shop now