ເນັດ

10 GB

ນໍາໃຊ້ 6 ວັນ

ລາຄາ 10,000 ກີບ

Dial

ຊື້ເລີຍ

140,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

230,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

308,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

440,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

660,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

880,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

1,200,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

2,000,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

3,200,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

4,000,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

ວິນໂຟນ ມືຖື 2G ລຸ້ນ ST201

ວິນໂຟນ ມືຖື 2G ລຸ້ນ ST201

Shop now