ເນັດ

4.5 GB

ນໍາໃຊ້ 3 ວັນ

ລາຄາ 10,000 ກີບ

Dial

ຊື້ເລີຍ

ເນັດ

10 GB

ນໍາໃຊ້ 10 ວັນ

ລາຄາ 35,000 ກີບ

Dial

ຊື້ເລີຍ

ເນັດ

25 GB

ນໍາໃຊ້ 30 ວັນ

ລາຄາ 65,000 ກີບ

Dial

ຊື້ເລີຍ

165,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

255,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

355,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

505,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

755,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

1,005,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

1,355,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

2,255,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

3,605,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

4,505,000

ກີບ / ເດືອນ

ສັ່ງຈອງ

ວິນໂຟນ ມືຖື 2G ລຸ້ນ ST201

ວິນໂຟນ ມືຖື 2G ລຸ້ນ ST201

Shop now