Promotion
ຄ່າເຊົ່າປະຈຳເດືອນ
ເບີຕື່ມເງິນ 3,000 ກີບ
ເບີລາຍເດືອນ 10,000 ກີບ
ຄ່າດາວໂຫຼດເພງ
ເພງລາວ 1,500/3,000/5,000 ກີບ
ເພງສາກົນ 3,000 ກີບ
ເພງໄທ 5,000 ກີບ
ແມ່ນບໍລິການທີ່ໃຫ້ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດສຽງເພງທີ່ທ່ານມັກມາໄວ້ເປັນສຽງລໍສາຍ ໃຫ້ຄົນທີ່ໂທເຂົ້າໄດ້ຟັງສຽງເພງມ່ວນໆ ທີ່ບົ່ງບອກອາລົມ ແລະ ຄວາມຮູ້ສືກຂອງທ່ານໃນເວລານັ້ນໆ ແລະ ໃຫ້ຄົນທີ່ໂທເຂົ້າບໍ່ຕ້ອງຟັງສຽງຕູດໆໆ ແບບເກົ່າອີກຕໍ່ໄປ ໂດຍມີແນວເພງໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກຫລາຍແນວເພງ ຫລາຍພາສາ ເພື່ອສະແດງອາລົມ ແລະ ຄວາມຮູ້ສືກຂອງທ່ານ ເພີ່ມສີສັນໃນການໂທຫາກັນໃນທຸກໆຄັ້ງ

ບໍລິການຜ່ານ USSD
- ວິທີສະໝັກ: ກົດ*1155*1# ແລ້ວກົດໂທອອກ
- ວິທີຍົກເລີກ: ກົດ *1155*0# ແລ້ວກົດໂທອອກ
- ວິທີດາວໂຫຼດ: ກົດ *1155* ຕາມດ້ວຍລະຫັດເພງ # ແລ້ວກົດໂທອອກ
- ວິທີກອບປີ້ເພງລໍສາຍຂອງໝູ່ມາເປັນຂອງຕົນ ໃນຂະນະຟັງເພງລໍສາຍຂອງໝູ່ ກົດ *1

ບໍລິການຜ່ານ SMS
- ວິທີສະໝັກ: ພິມ R/r ສົ່ງໄປທີ່ເບີ 1155
- ວິທີຍົກເລີກ: ພິມ dereg ສົ່ງໄປທີ່ເບີ 1155
- ວິທີດາວໂຫຼດ: ພິມ O/o ຕາມດ້ວຍລະຫັດເພງ ແລ້ວສົ່ງໄປທີ່ເບີ 1155
- ວິທີລຶບເພງ: ພິມ d ຕາມດ້ວຍລະຫັດເພງ ສົ່ງໄປທີ່ເບີ 1155


Copyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0