Promotion
Win Phone ( Fixed Line )
ໂທພາຍໃນປະເທດ 250 ກີບ/ນາທີ ຄິດໄລ່ເປັນວິນາທີ / ລາຄາລວມ ອກຊ ແລ້ວ
ອັດຕາຄ່າໂທໄປຕ່າງປະເທດ
Win Phone ໂທໄປຕ່າງປະເທດ 2,000 ກີບ/ນາທີ ຄິດໄລ່ເປັນນາທີ / ລາຄາລວມ ອກຊ / ໂທໄປປະເທດໃນ zone 1 ເທົ່ານັ້ນ
ອັດຕາຄ່າສົ່ງ SMS
ສົ່ງ SMS ພາຍໃນເຄືອຂ່າຍ ທຸກບໍລິການ 100 ກີບ/ຄັ້ງ
ສົ່ງ SMS ໄປນອກເຄືອຂ່າຍ 200 ກີບ/ຄັ້ງ
ສົ່ງ SMS ໄປຕ່າງປະເທດທົ່ວໂລກ 500 ກີບ/ຄັ້ງ
ບໍລິການໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະບໍ່ມີສາຍ (ແບບຕື່ມເງິນ)
- ໃຊ້ໄດ້ທັນທີ ບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າການຕິດຕັ້ງ
- ໂທອັດຕາດຽວທົ່ວປະເທດ ທຸກເລກຫມາຍ ທຸກເຄືອຂ່າຍ
- ຕັດເງິນເປັນວິນາທີ
- ໂທໄປຕ່າງປະເທດ ເລີ່​ມຕົ້ນ ນາທີລະ 2,000 ກີບ
- ເຄື່ອນຍ້າຍຫນ່ວຍໄດ້ສະດວກສະບາຍ
- ເຄືອຂ່າຍຄຸນະພາບ ທຸກແຂວງທົ່ວປະເທດ


Copyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0