-
ຄ່າເຊົ່າປະຈໍາເດືອນ
ຄ່າເຊົ່າປະຈໍາເດືອນ 25,000 ກີບ/ເດືອນ
ພາຍໃນປະເທດ
ໂທພາຍໃນເຄືອຂ່າຍ 300 ກີບ/ນາທີ ຄິດຄ່າໂທເປັນວິນາທີ / ລາຄາຍັງບໍ່ລວມ ອກຊ 10%
ໂທຂ້າມເຄືອຂ່າຍ 300 ກີບ/ນາທີ ຄິດຄ່າໂທເປັນວິນາທີ / ລາຄາຍັງບໍ່ລວມ ອກຊ 10%
ໂທ VDO Call 300 ກີບ/ນາທີ ຄິດຄ່າໂທເປັນວິນາທີ / ລາຄາຍັງບໍ່ລວມ ອກຊ 10%
ສົ່ງ SMS ໃນເຄືອຂ່າຍ 100 ກີບ/ຄັ້ງ ລາຄາຍັງບໍ່ລວມ ອກຊ 10%
ສົ່ງ SMS ນອກເຄືອຂ່າຍ 200 ກີບ/ຄັ້ງ ລາຄາຍັງບໍ່ລວມ ອກຊ 10%
ສົ່ງ SMS ໄປຕ່າງປະເທດ 500 ກີບ/ຄັ້ງ ລາຄາຍັງບໍ່ລວມ ອກຊ 10%
ໂທໄປຕ່າງປະເທດ
ໂທໄປຕ່າງປະເທດ 2,000 ກີບ/ນາທີ ຄິດຄ່າໂທເປັນນາທີ
ອັດຕາຄ່າຈົດທະບຽນໃຊ້ບໍລິການ
ຄ່າຈົດທະບຽນເບີໃໝ່ - ທົ່ວໄປ 10,000 ກີບ
ປ່ຽນປະເພດບໍລິການຈາກຕື່ມເງີນມາເປັນລາຍເດືອນ ຍົກເວັ້ນ
ຄ່າປ່ຽນ Sim Card
ຄ່າປ່ຽນ Sim ໃໝ່ 10,000 ກີບ
ຄ່າເປີດນໍາໃຊ້ IR
ຄ່າເປີດນໍາໃຊ້ IR ຍົກເວັ້ນ
Main Package ( ວິທີສະໝັກ ກົດ*111*ລະຫັດ# ໂທອອກ )
ລະຫັດ 1 50,000 ກີບ/1.25 GB 30 ມື້
ລະຫັດ 2 150,000 ກີບ/3.75 GB 30 ມື້
ລະຫັດ 4 500,000 ກີບ/12.50 GB 30 ມື້
ລະຫັດ 5 800,000 ກີບ/20 GB 30 ມື້
ລະຫັດ 6 1,500,000 ກີບ/50 GB 30 ມື້
ລະຫັດ 18 10,000 ກີບ/250 MB 30 ມື້
ລະຫັດ 19 25,000 ກີບ/640 MB 30 ມື້
Topping Package ( ວິທີສະໝັກ ກົດ*111*ລະຫັດ# ໂທອອກ )
ລະຫັດ 8 10,000 ກີບ/250 MB 30 ມື້
ລະຫັດ 9 25,000 ກີບ/640 MB 30 ມື້
ລະຫັດ 10 50,000 ກີບ/1.25 GB 30 ມື້
ບໍລິການໂທລະສັບມືຖືແບບລາຍເດືອນ ໃນລະບົບ GSM 900/1800 MHz
- ໃຫ້ບໍລິການແບບໃຊ້ກ່ອນຈ່າຍຕາມຫລັງ (Post Paid)
- ອັດຕາຄ່າໂທພາຍໃນປະເທດ ລາຄາດຽວ 300 ກີບ/ນາທີ
- ໂທໄປຕ່າງປະເທດ ເລີ່ມຕົ້ນ ນາທີລະ 2,000 ກີບ (ປະເທດ ໂຊນ A)
- ເຄືອຂ່າຍຄຸນນະພາບ ທຸກແຂວງທົ່ວປະເທດ
- ຄ່າເຊົ່າລາຍເດືອນພຽງ 25,000 ກີບ/ເດືອນ
- ປ່ຽນບໍລິການຈາກແບບຕື່ມເງີນ ເປັນແບບລາຍເດືອນໄດ້ ໂດຍໃຊ້ເບີເກົ່າ

ການຈົດທະບຽນນໍາໃຊ້ ເອັມໂຟນ ຈີເອັສເອັມ
- ເບີໂທລະສັບມືຖື ລາວຈີເອັສເອັມ ຕ້ອງໄດ້ທໍາການຈົດທະບຽນນໍາໃຊ້ກ່ອນ ຈື່ງຈະສາມາດໃຊ້ບໍລິການໄດ້
- ທ່ານສາມາດຈົດທະບຽນນໍາໃຊ້ໄດ້ທີ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ທຸກສາຂາທົ່ວປະເທດ.

ເອກະສານປະກອບໃນການສະໝັກໃຊ້ເບີມືຖືລາຍເດືອນ
- 1 ຈົດທະບຽນນຳໃຊ້ໃນນາມບຸກຄົນ ( ສຳລັບຄົນລາວ )
- ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ
- ສຳເນົາປື້ມສຳມະໂນຄົວ
- ໝາຍເຫດ : ຖ້າຫາກບັດປະຈຳຕົວ ແລະ ສຳມະໂນຄົວທີ່ອອກໃຫ້ບໍ່ຢູ່ແຂວງດຽວກັນ ໃຫ້ນຳໃຊ້ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ເພີ່ມຕື່ມ
- 2 ຈົດທະບຽນນຳໃຊ້ໃນນາມບຸກຄົນ ( ສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ )
- ສຳເນົາໜັງສືເດີນທາງ
- ສຳເນົາໃບອານຸຍາດເຮັດວຽກໃນ ສປປ ລາວ
- ໃບຄ້ຳປະກັນຊຳລະໜີ້ຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ( ແບບຟອມ ຂອງ ລາວ ໂທລະຄົມ )
- 3 ຈົດທະບຽນນຳໃຊ້ໃນນາມອົງກອນ
- ໃບສະເໜີຈາກອົງກອນ 1 ໃບ
- ສຳເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ 1 ໃບ
- ໃບຄ້ຳປະກັນຊຳລະໜີ້ຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ( ແບບຟອມ ຂອງ ລາວ ໂທລະຄົມ )


Copyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0