img

ພິທີມອບລາງວັນ LPM Excellence Award

ໃນວັນທີ 15 ທັນວາ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຈັດພິທີ ມອບລາງວັນ LPM Excellence Award ເຊິ່ງ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານເປີດພິທີໂດຍ ທ່ານ ສຸພົນ ຈັນທະວີໄຊ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ, ມີຄະນະຝ່າຍ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ| ຈຸດປະສົງໃນການຈັດງານໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານວັດທະນາທໍາອົງກອນດໍາເນີນໄປຢ່າງຕໍ່ເນຶ່ອງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ,ເປັນການກະຕຸ້ນໃຫ້ພະນັກງານນໍາເອົາວຽກວັດທະນາທໍາອົງກອນໄປໜູນໃຊ້ໃນການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ,ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພະນັກງານໄດ້ມີເວທີສະແດງອອກ, ດ້ານຄວາມຄິດໃນການພັດທະນາອົງກອນ ລວມໄປເຖິງການສ້າງຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ໆ,ເປັນແນວທາງໃນການສົ່ງເສີມຂວັນກໍາລັງໃຈໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ ເພື່ອພັດທະນາຄວາມກ້າວໜ້າໃນວິຊາຊີບຕໍ່ໄປ,ເປັນການສ້າງແບບຢ່າງທີ່ດີ (Role model) ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ລລທ ທຸກຄົນ ເພື່ອເອົາໄປເປັນແບບຢ່າງໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດແກ່ອົງກອນໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ.| ເຊິ່ງຮູບແບບການຄັດເລືອກໂຄງການແມ່ນຄະນະກຳມະການໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດ ແລະ ຕັດສິນໃຫ້ຄະແນກຕາມຫລັກການ ແລະ ມາດຖານເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້: 1/ ເປັນໂຄງການທີ່ມີແນວຄວາມຄິດສ້າງສັນກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນນະວັດຕະກໍາໃໝ່ໆ ທີ່ມີໂອກາດຈະເປັນທຸລະກິດ (Creativity & Innovation Concept), 2/ ສາມາດເປັນທຸລະກິດໃຫມ່ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນ/ການບໍລິການໃໝ່ (New Business & Products/Service) , 3/ ປັບປຸງຂະບວນການເຮັດວຽກສັ້ນລົງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ຫຼື ສ້າງຂະບວນການເຮັດວຽກໃໝ່ ເຊັ່ນ: Digital Process Transformation, 4 / ນໍາໄປປະຕິບັດ ແລະ ເກີດຜົນປະໂຫຍດຈິງຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ທັງໃນ ຫຼື ນອກອົງກອນ (Adoption), 5 / ເຮັດໃຫ້ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງມີປະສິດທິພາບ (Efficient Cost Saving) ຫຼື ເພີ່ມລາຍໄດ້, ຍອດລູກຄ້າຢ່າງກ້າວກະໂດດ (Significant Revenue/Subscribe Increasing| ການຈັດງານໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນຄັ້ງທີ II ໂດຍມີໂຄງການເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 8 ໂຄງການ ປະກອບມີ: 1/ M-Top up Plus ພະແນກ ໄອທີ, 2/ LINGO HUB ພະແນກ ໄອທີ, 3/ LTC Main Appພະແນກ ໄອທີ, 4/ E Bill ພະແນກ ໄອທີ, 5/ Red Army ພະແນກ ການຕະຫຼາດ, 6/ Cash Control via Online Checking ພະແນກ ກວດກາພາຍໃນ, 7/ The changing system (ISO 9001) from version 2008 to version 2015 for LTC’s Branches ພະແນກ ກວດກາພາຍໃນ, 8/ ລົງທະບຽນນຳໃຊ້ FTTH ອອນລາຍສາຂາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ| ປະເພດຂອງລາງວັນ LPM Excellence Award ມີ 3 ລະດັບ ຄື: 1. Platinum Award ໃບຍ້ອງຍໍຈາກຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ພ້ອມເງິນລາງວັນ 30,000,000 ກີບ 2. Gold Award ໃບຍ້ອງຍໍຈາກຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ພ້ອມເງິນລາງວັນ 15,000,000 ກີບ 3. Silver Award ໃບຍ້ອງຍໍຈາກຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ພ້ອມເງິນລາງວັນ 5,000,000 ກີບ 4. EXTRA (We Can Do) ໃບຍ້ອງຍໍຈາກຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່. ເຊິ່ງທີມທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ ມີ 8 ທີມດັ່ງນີ້ : 1) M-Top up Plus ພະແນກ ໄອທີ ໄດ້ຮັບລາງວັນ Gold ຈຳນວນ 15,000,000 ກີບ. 2) LINGO HUB ພະແນກ ໄອທີ ໄດ້ຮັບລາງວັນ Gold ຈຳນວນ 15,000,000 ກີບ. 3) Red Army ພະແນກ ການຕະຫຼາດ ໄດ້ຮັບລາງວັນ Gold ຈຳນວນ 15,000,000 ກີບ. 4) E Bill ພະແນກ ໄອທີ ໄດ້ຮັບລາງວັນ Silver ຈຳນວນ 5,000,000 ກີບ. 5) / LTC Main App ພະແນກ ໄອທີ ໄດ້ຮັບລາງວັນ Silver ຈຳນວນ 5,000,000 ກີບ. 6) / ໂຄງການປ່ຽນ Version ISO 9001:2015 ພະແນກ ກວດກາພາຍໃນ ໄດ້ຮັບລາງວັນ Silver ຈໍານວນ 5,000,000 ກີບ. 7) Cash Control via Online Checking ພະແນກ ກວດກາພາຍໃນ ໄດ້ຮັບລາງວັນ Silver ຈໍານວນ 5,000,000 ກີບ. 8) FTTH Registration Online ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຮັບລາງວັນ ຍ້ອງຊົມເຊີຍ ຈາກຜູ້ອຳນວຍກາຍໃຫຍ່ EXTRA (We Can Do). • ສຳລັບລາງວັນ Platinum Award ຈໍານວນເງິນ 30,000,000 ກີບ ຍັງບໍ່ມີທີມໃດໄດ້ຮັບລາງວັນເທື່ອ.

View: 68 | 12/18/2020 10:31:49 AM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ຍ້ອນກັບ
Copyright © 2021 , All Rights Reserved | Version : 2.0