4/28/2020 4:21:17 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ລລທ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດ ການສີດພົ່ນຢາຂ້າເຊື້ອຕາມແຜນເປັນຄັ້ງທີ 5

ໂດຍປະຕິບັດຕາມແຜນການສີດພົ່ນຢາຂ້າເຊື້ອປະຈໍາເດືອນ ສະນັັ້ນ ໃນວັນທີ່ 26 ເມສາ 2020 ລາວ ໂທລະຄົມ ໄດ້ສືບຕໍ່ສີດພົ່ນຢາຂ້າເຊື້ອພາຍໃນສູນບໍລິການ ແລະ ສໍານັກງານ ເປັນຄັ້ງທີ 5 ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອໜັ້ນໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ດ້ານສຸຂະພາບ ຂອງລູກຄ້າ ແລະ ພະນັກງານ ມາເປັນອັນດັບໜຶ່ງ. ລາວ ໂທລະຄົມ ຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດແຜນການດັ່ງກ່າວໄປຈົນກວ່າສະຖານະການແຜ່ລະບາດເບົາບາງລົງ ແລະ ກັບສູ່ສະພາບປົກກະຕິ.