11/21/2019 6:00:52 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ລາວ ໂທລະຄົມລົງຢ້ຽມຢາມອ້າຍນ້ອງພະນັກງານ ລລທ ສາຂາແຂວງ

ໃນວັນທີ 19 /11/2019 ນີ້ ທ່ານ ສຸພົນ ຈັນທະວີໄຊ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ຂະແຫນງເຕັກນິກ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ລາວ ໂທລະຄົມ ສາຂາແຂວງ ຄໍາມ່ວນ, ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ

ຈຸດປະສົງ ລົງຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອຊຸກຍູ້ວຽກງານແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດ ສູ້ຊົນພັກດັນ KPI ທ້າຍປີ ໃຫ້ບັນລຸເປົ້າ ຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ທັງເປັນການໃຫ້ກຳລັງໃຈ ໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນ ກັບອ້າຍນ້ອງພະນັກງານ ຂອງ ລາວ ໂທລະຄົມ ທີ່ຢູ່ສາຂາແຂວງດັ່ງກ່າວອີກດ້ວຍ.