9/27/2019 3:35:51 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ລລທ ໄດ້ລົງກວດກາຢ້ຽມຢາມຫ້ອງ ລະບົບ SERVER

ທ່ານ ສຸພົນ ຈັນທະວີໄຊ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລລທ ຂະແຫນງເຕັກນິກ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະພະແນກໄອທີ ແລະ ວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ລົງກວດກາຢ້ຽມຢາມຫ້ອງ ລະບົບ SERVER ຊັ້ນ 4 ຫ້ອງ 401 ໃນວັນທີ 19/09/2019 ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ລລທ ສາຍລົມ, ເພື່ອແນ່ໃສ່ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

1. ເພື່ອກວດສອບຄວາມເປັນລະບຽບ ຮຽບຮ້ ອຍໃນການຕິດຕັ້ງ ລະບົບ Server ໃຫ້ເປັນໄປຕາມ ISO ຂອງ ລລທ 2. ເພື່ອແນ່ໃສ່ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ຮັບປະກັນ ດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບ ໃນການໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າ ໃຫ້ມີປະໂຫຍດສູງສຸດ