1/23/2017 12:00:00 AM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ສະຫະພັນກຳມະບານ ໜ່ວຍທີ 4 ການຕະຫຼາດ-ການຂາຍ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ ເຜີຍແຜ່ການເປີດຂະບວນການແຂ່ງຂັນ 5 ເປັນເຈົ້າ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ

ໃນວັນທີ່ 23/01/2017 ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ລາວໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ຂະບວນການແຂ່ງຂັນ 5 ເປັນເຈົ້າ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ, ເປັນກຽດໃນການເຜີຍແຜ່ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ : ທ່ານ ນາງ ມະລິລະມອນ ແກ້ວຫາວົງ ຮອງ ຫົວໜ້າພະແນກ ບໍລິການລູກຄ້າທົ່ວໄປ , ຄະນະກຳມະການສະຫະພັນກຳມະບານ ໜ່ວຍທີ 4 ການຕະຫຼາດ-ການຂາຍ ລລທ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກອ້ອມຂ້າງ ລລທ ສູນກາງ ພາຍໃນໜ່ວຍ ກຳມະບານ ການຕະຫຼາດ-ການຂາຍ ມີ 07 ຈຸ, ລວມ ມີ 85 ສະຫາຍເຂົ້າຮ່ວມ. ຈູດປະສົງໃນການເຜີຍແຜ່ວຽກງານກຳມະບານໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກກຳມະບານຮາກຖານ ລລທ ໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດວຽກງານຂະບວນການຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 5 ເປັນເຈົ້າ , ສະພາບການສະຫະພັນກຳມະບານລາວ , ນະໂຍບາຍຂອງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ແລະ ວິທີການ Key ຂໍ້ມູນການປະເມີນ ຂະບວນການຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 5 ເປັນເຈົ້າຂອງ ລລທ ເຂົ້າ Program Online.