7/26/2017 7:28:32 PM | ກິດຈະກຳ

ງານສຳມະນາສັນຈອນເປີດໂລກແຫ່ງການລົງທຶນໃນຫົວຂໍ້ : ຮູ້ຈັກການລົງທຶນໃນຮຸ້ນ

ໃນວັນສຸກ ທີ 23 ມິຖຸນາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ, ໜ່ວຍງານສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ຕະຫຼາດທຶນ ( ສຄຕທ ) ໂດຍພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ແລະ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ໄດ້ຈັດສຳມະນາສັນຈອນ “ ເປີດໂລກແຫ່ງການລົງທຶນ ” ໃນຫົວຂໍ້ “ ຮູ້ຈັກການລົງທຶນໃນຮຸ້ນ ” ທີ່ ບໍລິສັດລັດ ວິສາຫະກິດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ບັນດາພະແນກການ, ພາກສ່ວນ ແລະ ບັນດາຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງ ລາວ ໂທລະຄົມ ສູນກາງເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼາຍກວ່າ 100 ທ່ານ.

ງານສຳມະນາຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບກຽດເຂົ້າຮ່ວມງານ ແລະ ກ່າວເປີດງານໂດຍ ທ່ານ ປາວາລິດ ອ່ຽມອຳ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລາວ ໂທລະຄົມ, ແລະ ທ່ານ ວຽງຄຳ ວັນສີລາລົມ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ທັງເປັນຫົວໜ້າໜ່ວຍງານສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ຕະຫຼາດທຶນ, ແລະ ນັກສຳມະນາກອນຈາກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ໃນງານສຳມະນາຄັ້ງນີ້, ໄດ້ໃຫ້ກຽດບັນລະຍາຍໂດຍຕົວແທນຈາກທັງສາມພາກສ່ວນ ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ກໍ່ໄດ້ບັນລະຍາຍກ່ຽວກັບການດຳເນີນງານຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ເຊິ່ງເປັນທາງເລືອກໃໝ່ໃນການລະດົມທຶນ ແລະ ລົງທຶນ, ສະພາບຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ຮູ້ຈັກກັບ Employee Stock Option-ESOP ແລະ ຕົວຢ່າງໂຄງການ Employee Joint Investment Program-EJIP,ຖັດຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວຈີນ ຈຳກັດ ກໍ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ບັນດາບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຂື້ນບັນຍາຍກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຈາກການລົງທຶນໃນຮຸ້ນ: ແລະ ປິດທ້າຍການບັນລະຍາຍຂອງ ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ້ງລາວ ມະຫາຊົນ ທີ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ບັນດາບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ເຊິ່ງໄດ້ກ່າວເຖິງພາບລວມຂອງທຸລະກິດ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງບໍລິສັດກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການເຂົ້າຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ແຜນຕໍ່ໜ້າ.

ໃນຕອນທ້າຍຂອງການບັນລະຍາຍ ທ່ານ ວຽງຄຳ ວັນສີລາລົມ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຍັງໄດ້ກ່າວເນັ້ນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານທີ່ຕິດພັນກັບຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໃນການເປັນທາງເລືອກໃໝ່ຂອງການລະດົມທຶນ ແລະ ລົງທຶນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເຊິ່ງເປັນໄມ້ງັດໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນສຳລັບການສ້າງສາພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດໃນຍຸກແຫ່ງການເຊືອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.