ເເພັກເກັດຫຼິ້ນ Facebook, Youtube, Tiktok ຫຼິ້ນບໍ່ເສຍຄ່າດາຕ້າ


Non Stop package ມ່ວນເເບບບໍ່ຈຳກັດ ເເພັກເກັດ 30 ມື້

🍿 ດາຕ້າຫຼິ້ນເນັດ 15GB ພຽງ 35,000ກີບ -> ລະຫັດ 566

🍿 ດາຕ້າຫຼິ້ນເນັດ 55GB ພຽງ 100,000ກີບ -> ລະຫັດ 567

🍿 ດາຕ້າຫຼິ້ນເນັດ 150GB ພຽງ 200,000 ກີບ -> ລະຫັດ 569

🤳🏻 ວິທີສະໝັກ:

📲 ເບີຕື່ມເງິນ ກົດ * 118 * ລະຫັດ #ໂທອອກ

📲 ເບີເນັດຊີມ ກົດ * 131 * ລະຫັດ #ໂທອອກ

📞 Contact Center: 101


ກະລຸນາເລືອກ Package ທີ່ຕ້ອງການ.

🍿ເບີຕື່ມເງິນ 15GB 35,000ກີບ

🍿ເບີຕື່ມເງິນ 55GB 100,000ກີບ

🍿ເບີຕື່ມເງິນ 150GB 200,000ກີບ

🍿ເບີເນັດຊິມ 15GB 35,000ກີບ

🍿ເບີເນັດຊິມ 55GB 100,000ກີບ

🍿ເບີເນັດຊິມ 150GB 200,000ກີບ


Copyright © 2022 , All Rights Reserved | Version : 2.0