ຂື້ນທະບຽນດ້ວຍຕົນເອງ


ຈົ່ງຮີບຮ້ອນພາກັນຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບໃຫ້ທັນຕາມກໍານົດ ກ່ອນທີ່ຈະຖືກປິດການນໍາໃຊ້.

ອີງຕາມແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 1033/ຫກຊ.ອດທ, 1 ຕຸລາ 2021, ການຂະຫຍາຍເວລາຂື້ນທະບຽນ ແລະ ປິດເລກໝາຍທີ່ບໍ່ຂື້ນທະບຽນ ແມ່ນຍັງເຫຼືອເວລາອີກບໍ່ດົນ ກໍ່ຈະຮອດເວລາປິດການນຳໃຊ້ເລກໝາຍໂທລະສັບທີ່ບໍ່ຂື້ນທະບຽນແລ້ວ

👉 ເຊິ່ງຈະແບ່ງການປິດອອກເປັນ 02 ໄລຍະຄື:

❌ ປິດການໂທອອກ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 01 ເມສາ ຫາ 31 ພຶດສະພາ ປີ 2022;

❌ ປິດການໂທອອກ ແລະ ໂທເຂົ້າ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 01 ມິຖຸນາ ຫາ 31 ກໍລະກົດ ປີ 2022.

✅ ເພື່ອຮັບປະກັນ ການຕິດຕໍ່ສື່ສານແບບຕໍ່ເນື່ອງ ຈົ່ງພ້ອມກັນຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບຂອງທ່ານໃຫ້ທັນຕາມໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດ

✅ ທ່ານສາມາດຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍຂອງທ່ານດ້ວຍຕົົນເອງຜ່ານທາງ ແອັບ Lao KYC

ເບິ່ງຂໍ້ມູນລະອຽດຂອງການຂື້ນທະບຽນໄດ້ທີ່

# https://simreg.gov.la/

ຫຼື ເວັບໄຊຂອງບັນດາບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດທຸກເຄືອຂ່າຍ.

ແຈ້ງການຂະຫຍາຍເວລາການຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ການປິດເລກໝາຍໂທລະສັບ ສາມາດເບິ່ງໄດທີ່:

# https://mtc.gov.la/index.php?r=site/detail&id=772

# ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີແລະການສື່ສານ

# MTC

# LaoKYC

# LaoTelecom

ໂທຫາພະນັກງານໂດຍກົງ ກົດ


Copyright © 2022 , All Rights Reserved | Version : 2.0