VoLTE ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ ການໂທ ສຽງແຈ້ງສຸດ ລະດັບ HD 4G Voice


ເເມ່ນບໍລິການທີ່ສາມາດໂທເທີງສັນຍານ 4G ເຊີ່ງຄຸນນະພາບສຽງຄົມຊັດລະດັບ HD

ສາມາດໃຊ້ງານ Internet ໃນຂະນະລົມສາຍໄດ້ ສຽງລົບກວນຕ່ຳ

ມີຄວາມສະຖຽນກວ່າໃຊ້ລະບົບ Free Call ຕ່າງໆ

📲 ວິທີສະໝັກໃຊ້ງານ VoLTE ຜ່ານທາງ USSD

🤳ກົດ * 115 * 77#ໂທອອກ

📲 ວິທີຍົກເລີກໃຊ້ງານ VoLTE ຜ່ານທາງ USSD

🤳ກົດ * 115 * 07#ໂທອອກ

📌 ສະໜັກເລີຍບໍ່ເສຍບໍລິການ ຟຣີ

📍 ບໍລິການນີ້ນຳໃຊ້ສະເພາະໃນນະຄອນຫຼວງ

📱ໂທລະສັບທີ່ຮອງຮັບການໃຊ້ງານ VoLTE

- Apple: Iphone7, Iphone8, IphoneX, Iphone11,Iphone12

- Huawei: Mate 30, Mate 30pro, Mate P30, Mate P30pro, Mate P40

ໂທຫາພະນັກງານໂດຍກົງ ກົດ


Copyright © 2022 , All Rights Reserved | Version : 2.0