ພາຍໃນປະເທດ
ໂທພາຍໃນເຄືອຂ່າຍ 800 ກີບ/ນາທີ (Min) ຄິດຄ່າໂທເປັນວິນາທີ / ລາຄາລວມ ອກຊ ແລ້ວ
ໂທຂ້າມເຄືອຂ່າຍ 800 ກີບ/ນາທີ (Min) ຄິດຄ່າໂທເປັນວິນາທີ / ລາຄາລວມ ອກຊ ແລ້ວ
ໂທ VDO Call 800 ກີບ/ນາທີ (Min) ຄິດຄ່າໂທເປັນວິນາທີ / ລາຄາລວມ ອກຊ ແລ້ວ
ສົ່ງ SMS ໃນເຄືອຂ່າຍ 100 ກີບ/ຄັ້ງ (Time) ລາຄາລວມ ອກຊ ແລ້ວ
ສົ່ງ SMS ນອກເຄືອຂ່າຍ 200 ກີບ/ຄັ້ງ (Time) ລາຄາລວມ ອກຊ ແລ້ວ
ໂທໄປຕ່າງປະເທດ
ສົ່ງ SMS ໄປຕ່າງປະເທດ 500 ກີບ/ຄັ້ງ (Time) ລາຄາລວມ ອກຊ ແລ້ວ
ໂທໄປຕ່າງປະເທດ 2,000 ກີບ/ນາທີ (Min) ລາຄາສະເພາະການໂທໄປປະເທດໃນ zone 1 ເທົ່ານັ້ນ -ຄິດຄ່າໂທເປັນນາທີ.
ເບີຕື່ມເງິນແບບລາຍເດືອນ(Pre To Post)
ລະຫັດ 1 25,000 ລາຄາ/ກີບ/ຄັ້ງ 30 ວັນ
ລະຫັດ 3 75,000 ລາຄາ/ກີບ/ຄັ້ງ 90 ວັນ
ລະຫັດ 6 150,000 ລາຄາ/ກີບ/ຄັ້ງ 180 ວັນ
ລະຫັດ 9 225,000 ລາຄາ/ກີບ/ຄັ້ງ 270 ວັນ
ລະຫັດ 12 300,000 ລາຄາ/ກີບ/ຄັ້ງ 360 ວັນ
ຄ່າເຊົ່າປະຈໍາເດືອນ
ຄ່າເຊົ່າປະຈໍາເດືອນ 25,000 ກີບ/ເດືອນ
ພາຍໃນປະເທດ
ໂທພາຍໃນເຄືອຂ່າຍ 300 ກີບ/ນາທີ ຄິດຄ່າໂທເປັນວິນາທີ / ລາຄາຍັງບໍ່ລວມ ອກຊ 10%
ໂທຂ້າມເຄືອຂ່າຍ 300 ກີບ/ນາທີ ຄິດຄ່າໂທເປັນວິນາທີ / ລາຄາຍັງບໍ່ລວມ ອກຊ 10%
ໂທ VDO Call 300 ກີບ/ນາທີ ຄິດຄ່າໂທເປັນວິນາທີ / ລາຄາຍັງບໍ່ລວມ ອກຊ 10%
ສົ່ງ SMS ໃນເຄືອຂ່າຍ 100 ກີບ/ຄັ້ງ ລາຄາຍັງບໍ່ລວມ ອກຊ 10%
ສົ່ງ SMS ນອກເຄືອຂ່າຍ 200 ກີບ/ຄັ້ງ ລາຄາຍັງບໍ່ລວມ ອກຊ 10%
ສົ່ງ SMS ໄປຕ່າງປະເທດ 500 ກີບ/ຄັ້ງ ລາຄາຍັງບໍ່ລວມ ອກຊ 10%
ໂທໄປຕ່າງປະເທດ
ໂທໄປຕ່າງປະເທດ 2,000 ກີບ/ນາທີ ຄິດຄ່າໂທເປັນນາທີ
ອັດຕາຄ່າຈົດທະບຽນໃຊ້ບໍລິການ
ຄ່າຈົດທະບຽນເບີໃໝ່ - ທົ່ວໄປ 10,000 ກີບ
ປ່ຽນປະເພດບໍລິການຈາກຕື່ມເງີນມາເປັນລາຍເດືອນ ຍົກເວັ້ນ
ຄ່າປ່ຽນ Sim Card
ຄ່າປ່ຽນ Sim ໃໝ່ 10,000 ກີບ
ຄ່າເປີດນໍາໃຊ້ IR
ຄ່າເປີດນໍາໃຊ້ IR ຍົກເວັ້ນ
Win Phone ( Fixed Line )
ໂທພາຍໃນປະເທດ 250 ກີບ/ນາທີ ຄິດໄລ່ເປັນວິນາທີ / ລາຄາລວມ ອກຊ ແລ້ວ
ອັດຕາຄ່າໂທໄປຕ່າງປະເທດ
Win Phone ໂທໄປຕ່າງປະເທດ 2,000 ກີບ/ນາທີ ຄິດໄລ່ເປັນນາທີ / ລາຄາລວມ ອກຊ / ໂທໄປປະເທດໃນ zone 1 ເທົ່ານັ້ນ
ອັດຕາຄ່າສົ່ງ SMS
ສົ່ງ SMS ພາຍໃນເຄືອຂ່າຍ ທຸກບໍລິການ 100 ກີບ/ຄັ້ງ
ສົ່ງ SMS ໄປນອກເຄືອຂ່າຍ 200 ກີບ/ຄັ້ງ
ສົ່ງ SMS ໄປຕ່າງປະເທດທົ່ວໂລກ 500 ກີບ/ຄັ້ງ
ອັດຕາຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ
ຄ່າເຊົ່າລາຍເດືອນ 15,000 ກີບ/ເດືອນ
ໂທພາຍໃນເຄືອຂ່າຍ 250 ກີບ/ນາທີ ລາຄາລວມ ອກຊ ແລ້ວ
ໂທໄປນອກເຄືອຂ່າຍ 250 ກີບ/ນາທີ ລາຄາລວມ ອກຊ ແລ້ວ
ໂທໄປຕ່າງປະເທດ 2,000 ກີບ/ນາທີ ລາຄາສະເພາະການໂທໄປປະເທດໃນ zone 1 ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຄິດຄ່າໂທເປັນນາທີ.
Easy Package
ແພັກເກັດ 5 5,000 ກີບ/1 GB 24 ຊົ່ວໂມງ
ແພັກເກັດ 10 10,000 ກີບ/1.5 GB 7 ມື້
ແພັກເກັດ 6 50,000 ກີບ/7 GB 30 ມື້
ແພັກເກັດ 57 10,000 ກີບ/5 GB 3 ມື້
ແພັກເກັດ 58 25,000 ກີບ/7 GB 7 ມື້
ໃຊ້ງານຕໍ່ເນື່ອງບໍ່ຈຳກັດ
ແພັກເກັດ 11 150,000 ກີບ/Non-stop 25 GB 30 ມື້ / ບໍ່ສາມາດຊື້ແພັກເກັດອື່ນຕື່ມໄດ້
ແພັກເກັດ 12 250,000 ກີບ/Non-stop 60 GB 30 ມື້ / ບໍ່ສາມາດຊື້ແພັກເກັດອື່ນຕື່ມໄດ້
ແພັກເກັດ 13 750,000 ກີບ/Non-stop 93 GB 90 ມື້ / ບໍ່ສາມາດຊື້ແພັກເກັດອື່ນຕື່ມໄດ້
ແພັກເກັດ 14 1,500,000 ກີບ/Non-stop 189 GB 180 ມື້ / ບໍ່ສາມາດຊື້ແພັກເກັດອື່ນຕື່ມໄດ້
ແພັກເກັດ 15 3,000,000 ກີບ/Non-stop 390 GB 365 ມື້ / ບໍ່ສາມາດຊື້ແພັກເກັດອື່ນຕື່ມໄດ້
ແພັກເກັດ 21 50,000 ກີບ/10 GB ເພີ່ມ Data ແພັກເກັດ Non-Stop
ວິທີສະໝັກ
*131*ລະຫັດແພັກເກັດ# ໂທອອກ
ອັດຕາຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ
ຄວາມໄວ ລາຄາ/Mbps/ເດືອນ ລາຄາລວມ/ເດືອນ
3 Mbps 140,000 ກີບ 140,000 ກີບ
5 Mbps 230,000 ກີບ 230,000 ກີບ
7 Mbps 308,000 ກີບ 308,000 ກີບ
10 Mbps 440,000 ກີບ 440,000 ກີບ
15 Mbps 660,000 ກີບ 660,000 ກີບ
20 Mbps 880,000 ກີບ 880,000 ກີບ
30 Mbps 1,200,000 ກີບ 1,200,000 ກີບ
50 Mbps 2,000,000 ກີບ 2,000,000 ກີບ
80 Mbps 3,200,000 ກີບ 3,200,000 ກີບ
100 Mbps 4,000,000 ກີບ 4,000,000 ກີບ
.... .... ....
.... .... ....
.... .... ....
.... .... ....
.... .... ....
.... .... ....
.... .... ....
.... .... ....
ອັດຕາຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ
ແພັກເກັດ 1 5,000 ກີບ/5ຊົ່ວໂມງ ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ / ເລີ່ມນັບຕັ້ງແຕ່ທຳອິດທີ່ລັອກອິນ
ແພັກເກັດ 2 10,000 ກີບ/10ຊົ່ວໂມງ ພາຍໃນ 7 ມື້ / ເລີ່ມນັບຕັ້ງແຕ່ທຳອິດທີ່ລັອກອິນ
ແພັກເກັດ 3 25,000 ກີບ/30ຊົ່ວໂມງ ພາຍໃນ 30 ມື້ / ເລີ່ມນັບຕັ້ງແຕ່ທຳອິດທີ່ລັອກອິນ
ແພັກເກັດ 4 50,000 ກີບ/70ຊົ່ວໂມງ ພາຍໃນ 30 ມື້ / ເລີ່ມນັບຕັ້ງແຕ່ທຳອິດທີ່ລັອກອິນ
.... .... ....
.... .... ....
.... .... ....
.... .... ....
ອັດຕາຄ່າບໍລິການຕໍ່ 1 ເດືອນ
ຄວາມໄວ 512Kbps 150,000 ກີບ
ຄວາມໄວ 1Mbps 240,000 ກີບ
ຄວາມໄວ 2Mbps 380,000 ກີບ
ອັດຕາຄ່າບໍລິການຕໍ່ 3 ເດືອນ
ຄວາມໄວ 512Kbps 420,000 ກີບ
ຄວາມໄວ 1Mbps 690,000 ກີບ
ຄວາມໄວ 2Mbps 1,080,000 ກີບ
ອັດຕາຄ່າບໍລິການຕໍ່ 6 ເດືອນ
ຄວາມໄວ 512Kbps 780,000 ກີບ
ຄວາມໄວ 1Mbps 1,320,000 ກີບ
ຄວາມໄວ 2Mbps 2,040,000 ກີບ
ອັດຕາຄ່າບໍລິການຕໍ່ 12 ເດືອນ
ຄວາມໄວ 512Kbps 1,440,000 ກີບ
ຄວາມໄວ 1Mbps 2,400,000 ກີບ
ຄວາມໄວ 2Mbps 3,840,000 ກີບ
ອັດຕາຄ່າບໍລິການຮູບແບບ Internet
Package 512Kbps 2,000,000 ກີບ 1ເດືອນ
Package 1Mbps-4Mbps 2,500,000 ກີບ 1ເດືອນ
Package 5Mbps-9Mbps 2,400,000 ກີບ 1ເດືອນ
Package 10Mbps-49Mbps 2,200,000 ກີບ 1ເດືອນ
Package ≥ 50 Mbps 2,200,000 ກີບ 1ເດືອນ
ອັດຕາຄ່າບໍລິການຮູບແບບ DATA
Package 512Kbps 1,300,000 ກີບ 1ເດືອນ
Package 1Mbps-4Mbps 2,000,000 ກີບ 1ເດືອນ
Package 5Mbps-9Mbps 1,900,000 ກີບ 1ເດືອນ
Package 10Mbps-49Mbps 1,700,000 ກີບ 1ເດືອນ
Package ≥ 50 Mbps 1,500,000 ກີບ 1ເດືອນ
ວິທີການນຳໃຊ້
* ເປີດໃຊ້ງານ
- iOS (iPhone) : Setting > Cellular > Cellular Data 'ON' > Data Roaming 'ON'
- Android (SAMSUNG) : Setting > More Networks > Mobile Networks > Data Roaming 'ON'
* ໂທຫາເບີປະເທດທີ່ທ່ານຢູ່
- ສາມາດກົດເບີໂທພາຍໃນຂອງປະເທດນັ້ນໄດ້ເລີຍ ( ຕາມ File PDF )
* ໂທກັບປະເທດລາວ
- ກົດ +856 > 20(ເບີມືຖື) > ເບີໂທ > ໂທອອກ
- ກົດ +856 > 21(ເບີຕັ້ງໂຕະ) > ເບີໂທ > ໂທອອກ
- ກົດ +856 > 30(ເບີວິນໂຟນ) > ເບີໂທ > ໂທອອກ
* ສອບຖາມຂໍ້ມູນ Call Center
- ກົດ +856-21-555555 > ໂທອອກ
ດາວໂຫລດ File PDF
.....
Name/ຊື່ ID/ລະຫັດ Price/ລາຄາ Call Zone
AFGHANISTAN ( AFG ) 93 5,000 KIP/Minut 2
ALASKA ( ALS ) 1907 2,000 KIP/Minut 1
ALGERIA ( ALG ) 213 5,000 KIP/Minut 2
AMERICAN SAMOA ( AMS ) 1684 2,000 KIP/Minut 1
ANDORRA ( AND ) 376 2,000 KIP/Minut 1
ANGOLA ( AGL ) 244 2,000 KIP/Minut 1
ANGUILLA ( AIA ) 1264 5,000 KIP/Minut 2
ANTIGUA AND BARBUDA ( ATG ) 1268 5,000 KIP/Minut 2
ARGENTINA ( ARG ) 54 5,000 KIP/Minut 2
ARMENIA ( ARM ) 374 2,000 KIP/Minut 1
ARUBA ( ABW ) 297 2,000 KIP/Minut 1
AUSTRALIA ( AUS ) 61 5,000 KIP/Minut 2
AUSTRIA ( AUT ) 43 5,000 KIP/Minut 2
AZERBAIJANI REPUBLIC ( AZE ) 994 5,000 KIP/Minut 2
ALBANIA ( ALB ) 355 5,000 KIP/Minut 2
ASCENSION ( ASC ) 247 20,000 KIP/Minut 3
BAHRAIN ( BHR ) 973 5,000 KIP/Minut 2
BANGLADESH ( BGD ) 880 2,000 KIP/Minut 1
BARBADOS ( BRB ) 1246 2,000 KIP/Minut 1
BELGIUM ( BEL ) 32 5,000 KIP/Minut 2
BENIN ( BEN ) 229 5,000 KIP/Minut 2
BERMUDA ( BER ) 1441 2,000 KIP/Minut 1
BHUTAN ( BTN ) 975 2,000 KIP/Minut 1
BOLIVIA ( BOL ) 591 2,000 KIP/Minut 1
BOSNIA @ HERZ ( BIH ) 387 5,000 KIP/Minut 2
BOTSWANA ( BOT ) 267 2,000 KIP/Minut 1
BRAZIL ( BRA ) 55 2,000 KIP/Minut 1
BRITISH VIRGIN ISLANDS ( BVI ) 1284 2,000 KIP/Minut 1
BRUNEI ( BRU ) 673 2,000 KIP/Minut 1
BULGARIA ( BUL ) 359 5,000 KIP/Minut 2
BURKINA FASO ( BFA ) 226 5,000 KIP/Minut 2
BURUNDI ( BDI ) 257 20,000 KIP/Minut 3
BAHAMAS ( BAH ) 1242 2,000 KIP/Minut 1
BELARUS ( BLR ) 375 20,000 KIP/Minut 3
BELIZE ( BLZ ) 501 5,000 KIP/Minut 2
CAMBODIA ( CBG ) 855 2,000 KIP/Minut 1
CAMEROON ( CME ) 237 5,000 KIP/Minut 2
CANADA ( CAN ) 1 2,000 KIP/Minut 1
CAPE VERDE ( CPV ) 238 5,000 KIP/Minut 2
CAYMAN (ISLANDS) ( CYM ) 1345 5,000 KIP/Minut 2
CHAD ( TCD ) 235 20,000 KIP/Minut 3
CHILE ( CHL ) 56 20,000 KIP/Minut 3
CHINA ( CHN ) 86 2,000 KIP/Minut 1
COLOMBIA ( CLM ) 57 2,000 KIP/Minut 1
COSTA RICA ( CTR ) 506 2,000 KIP/Minut 1
CROATIA ( HRV ) 385 5,000 KIP/Minut 2
CYPRUS ( CYP ) 357 5,000 KIP/Minut 2
CZECH REP ( CZE ) 420 2,000 KIP/Minut 1
CENTRAL AFRICAN REP ( CAF ) 236 20,000 KIP/Minut 3
COMOROS ( COM ) 269 20,000 KIP/Minut 3
CONGO REP-MOBILE MTN ( COG ) 242 20,000 KIP/Minut 3
CUBA ( CUB ) 53 20,000 KIP/Minut 3
COOK ISLANDS ( CKH ) 682 20,000 KIP/Minut 3
DENMARK ( DNK ) 45 2,000 KIP/Minut 1
DOMINICAN ( DMA ) 1809 2,000 KIP/Minut 1
DJIBOUTI ( DJI ) 253 5,000 KIP/Minut 2
DIEGO GARCIA ( DGA ) 246 20,000 KIP/Minut 3
ECUADOR ( EQA ) 593 5,000 KIP/Minut 2
EGYPT ( EGY ) 20 2,000 KIP/Minut 1
EL SALVADOR ( SLV ) 503 2,000 KIP/Minut 1
EQUATORIAL GUINEA ( GNE ) 240 20,000 KIP/Minut 3
ESTONIA ( EST ) 372 5,000 KIP/Minut 2
ELSACOM ( ESC ) 39310 5,000 KIP/Minut 2
ERITREA ( ERI ) 291 5,000 KIP/Minut 2
ETHIOPIA ( ETH ) 251 50,000 KIP/Minut 4
EAST TIMOR ( TLS ) 670 20,000 KIP/Minut 3
ELLIPSO SATELLITE SYSTEM ( ESS ) 8812 80,000 KIP/Minut 5
FAROE ISLANDS ( FAR ) 298 5,000 KIP/Minut 2
FIJI ( FJI ) 679 5,000 KIP/Minut 2
FINLAND ( FNL ) 358 5,000 KIP/Minut 2
FRANCE ( FRA ) 33 2,000 KIP/Minut 1
FRENCH GUYANA ( GUF ) 594 5,000 KIP/Minut 2
FRENCH POLYNESIA ( OCE ) 689 50,000 KIP/Minut 4
FALKLAND ISLANDS ( FLK ) 500 20,000 KIP/Minut 3
GABONESE REP ( GAB ) 241 5,000 KIP/Minut 2
GERMANY ( GER ) 49 5,000 KIP/Minut 2
GIBRALTAR ( GIB ) 350 2,000 KIP/Minut 1
GREECE ( GRC ) 30 2,000 KIP/Minut 1
GRENADA ( GRD ) 1473 5,000 KIP/Minut 2
GUAM ( GUM ) 1671 2,000 KIP/Minut 1
GUATEMALA ( GTM ) 502 2,000 KIP/Minut 1
GUYANA ( GUY ) 592 5,000 KIP/Minut 2
GAMBIA ( GMB ) 220 20,000 KIP/Minut 3
GEORGIA ( GEG ) 995 5,000 KIP/Minut 2
GHANA ( GHA ) 233 5,000 KIP/Minut 2
GUINEA BISSAU ( GNB ) 245 20,000 KIP/Minut 3
GREENLAND ( GRL ) 299 20,000 KIP/Minut 3
GUANTANAMO ( GTM ) 5399 20,000 KIP/Minut 3
HAWAII ( HWA ) 1808 5,000 KIP/Minut 2
HONDURAS ( HND ) 504 2,000 KIP/Minut 1
HONGKONG ( HKG ) 852 2,000 KIP/Minut 1
HUNGARY ( HNG ) 36 2,000 KIP/Minut 1
HAITI ( HTI ) 509 5,000 KIP/Minut 2
ICELAND ( ISL ) 354 2,000 KIP/Minut 1
INDIA ( IND ) 91 2,000 KIP/Minut 1
INDONESIA ( INS ) 62 2,000 KIP/Minut 1
IRAN ( IRN ) 98 2,000 KIP/Minut 1
IRAQ ( IRQ ) 964 5,000 KIP/Minut 2
IRELAND ( IRL ) 353 2,000 KIP/Minut 1
ISRAEL ( ISR ) 972 2,000 KIP/Minut 1
ITALY ( ITA ) 39 20,000 KIP/Minut 3
IVORY COAST ( CTI ) 225 5,000 KIP/Minut 2
INTERNATIONAL NETWORKS ( ITN ) 882 80,000 KIP/Minut 5
INMARSAT ( IMS ) 870 80,000 KIP/Minut 5
IRIDIUM P SATELLITE ( IRD ) 8816-7 80,000 KIP/Minut 5
JAMAICA ( JMC ) 1876 5,000 KIP/Minut 2
JAPAN ( JAP ) 81 2,000 KIP/Minut 1
JORDAN ( JOR ) 962 2,000 KIP/Minut 1
KAZAKHSTAN ( KAZ ) 7710 5,000 KIP/Minut 2
KENYA ( KEN ) 254 2,000 KIP/Minut 1
KIRAGYZSTAN ( KGZ ) 996 5,000 KIP/Minut 2
KUWAIT ( KWT ) 965 2,000 KIP/Minut 1
KIRIBATI ( KIP ) 686 50,000 KIP/Minut 4
LEBANON ( LBN ) 961 50,000 KIP/Minut 4
LESOTHO ( LSO ) 266 50,000 KIP/Minut 4
LUXEMBOURG ( LUX ) 352 5,000 KIP/Minut 2
LATVIA ( LVA ) 371 20,000 KIP/Minut 3
LIBERIA ( LBR ) 231 5,000 KIP/Minut 2
LIBYA ( LBY ) 218 5,000 KIP/Minut 2
LIECHTENSTEIN ( LIE ) 423 5,000 KIP/Minut 2
LITHUANIA ( LTU ) 370 20,000 KIP/Minut 3
MACAU ( MAC ) 853 2,000 KIP/Minut 1
MACEDONIA ( MKD ) 389 5,000 KIP/Minut 2
MALAWI ( MWI ) 265 5,000 KIP/Minut 2
MALAYSIA ( MLA ) 60 2,000 KIP/Minut 1
MALTA ( MLT ) 356 2,000 KIP/Minut 1
MARTINIQUE ( MRT ) 596 2,000 KIP/Minut 1
MAURITIUS ( MAU ) 230 2,000 KIP/Minut 1
MEXICO ( MEX ) 52 2,000 KIP/Minut 1
MOLDOVA ( MDA ) 373 5,000 KIP/Minut 2
MONGOLIA ( MNG ) 976 2,000 KIP/Minut 1
MONTSERRAT ( MSR ) 1664 5,000 KIP/Minut 2
MOROCCO ( MRC ) 212 5,000 KIP/Minut 2
MOZAMBIQUE ( MOZ ) 258 5,000 KIP/Minut 2
MYANMAR (BURMA) ( BRM ) 95 5,000 KIP/Minut 2
MADAGASCAR ( MDG ) 261 20,000 KIP/Minut 3
MALI ( MIL ) 223 5,000 KIP/Minut 2
MARSHALL ISLAND ( MHL ) 692 5,000 KIP/Minut 2
MAURITANIA ( MTN ) 222 20,000 KIP/Minut 3
MICRONESIA ( FSM ) 691 20,000 KIP/Minut 3
MONTENEGRO ( MNT ) 382 5,000 KIP/Minut 2
MALDIVES ( MLD ) 960 20,000 KIP/Minut 3
MONACO ( MCO ) 377 5,000 KIP/Minut 2
NAMIBIA ( NMB ) 264 2,000 KIP/Minut 1
NEPAL ( NPL ) 977 2,000 KIP/Minut 1
NETHERLANDS ( HOL ) 31 5,000 KIP/Minut 2
NEW CALEDONIA ( NCL ) 687 2,000 KIP/Minut 1
NEW ZEALAND ( NZL ) 64 2,000 KIP/Minut 1
NICARAGUA ( NCG ) 505 20,000 KIP/Minut 3
NIGER ( NGR ) 227 20,000 KIP/Minut 3
NIGERIA ( NIG ) 234 2,000 KIP/Minut 1
NORWAY ( NOR ) 47 2,000 KIP/Minut 1
NORTHERN MARINA ISLAND ( NTM ) 1670 2,000 KIP/Minut 1
NORTH KOREA ( KRE ) 850 80,000 KIP/Minut 5
NAURU ( NTU ) 674 20,000 KIP/Minut 3
NIUE ( NIU ) 683 50,000 KIP/Minut 4
NORFOLK ISLAND ( NFK ) 672 50,000 KIP/Minut 4
OMAN ( OMA ) 968 5,000 KIP/Minut 2
ON AIR ( OA ) 88298 20,000 KIP/Minut 3
PAKISTAN ( PAK ) 92 2,000 KIP/Minut 1
PALESTINIAN AUTHORITY ( PLT ) 970 2,000 KIP/Minut 1
PANAMA ( PNR ) 507 2,000 KIP/Minut 1
PARAGUAY ( PRG ) 595 2,000 KIP/Minut 1
PERU ( PRU ) 51 5,000 KIP/Minut 2
PHILIPPINES ( PHL ) 63 2,000 KIP/Minut 1
POLAND ( POL ) 48 5,000 KIP/Minut 2
PORTUGAL ( POR ) 351 5,000 KIP/Minut 2
PUERTO RICO ( PTR ) 1787 2,000 KIP/Minut 1
PALAU ( PLW ) 680 5,000 KIP/Minut 2
PAPUA NEW GUINEA ( PNG ) 675 20,000 KIP/Minut 3
QATAR ( QAT ) 974 2,000 KIP/Minut 1
REUNION ( REU ) 262 2,000 KIP/Minut 1
ROMANIA ( ROU ) 40 2,000 KIP/Minut 1
RUSSIA ( RUS ) 7 2,000 KIP/Minut 1
RWANDESE REPUBLIC ( RRW ) 250 5,000 KIP/Minut 2
SAUDI ARABIA ( ARS ) 966 2,000 KIP/Minut 1
SERBIA ( SRB ) 381 5,000 KIP/Minut 2
SEYCHELLES ( SEY ) 248 20,000 KIP/Minut 3
SINGAPORE ( SNG ) 65 2,000 KIP/Minut 1
SLOVAK REP ( SVK ) 421 2,000 KIP/Minut 1
SLOVENIA ( SVN ) 386 5,000 KIP/Minut 2
SOUTH AFRICA ( AFS ) 27 5,000 KIP/Minut 2
SOUTH KOREA ( KOR ) 82 2,000 KIP/Minut 1
SPAIN ( E ) 34 5,000 KIP/Minut 2
SRI LANKA ( CLN ) 94 2,000 KIP/Minut 1
ST. KITTS ( SCN ) 1869 5,000 KIP/Minut 2
ST. LUCIA ( LCA ) 1758 5,000 KIP/Minut 2
ST. PIERRE & MIQUEL ( SPM ) 508 5,000 KIP/Minut 2
ST. VINCENT ( VCT ) 1784 5,000 KIP/Minut 2
SUDAN ( SDN ) 249 2,000 KIP/Minut 1
SURINAME ( SUR ) 597 5,000 KIP/Minut 2
SWAZILAND ( SWZ ) 268 2,000 KIP/Minut 1
SWEDEN ( S ) 46 2,000 KIP/Minut 1
SWITZERLAND ( SUI ) 41 20,000 KIP/Minut 3
SYRIAN ARAB REP ( SYR ) 963 5,000 KIP/Minut 2
SENEGAL ( SEN ) 221 5,000 KIP/Minut 2
SIERRA LEONE ( SRL ) 232 5,000 KIP/Minut 2
SAN MARINO ( SMR ) 378 20,000 KIP/Minut 3
SOLOMON ISLANDS ( SLM ) 677 50,000 KIP/Minut 4
SOMALIA ( SOM ) 252 20,000 KIP/Minut 3
SAINT HELENA ( STN ) 290 50,000 KIP/Minut 4
TAIWAN ( TWN ) 886 2,000 KIP/Minut 1
TAJIKISTAN ( TJK ) 992 2,000 KIP/Minut 1
TANZANIA ( TZA ) 255 5,000 KIP/Minut 2
THAILAND ( THA ) 66 2,000 KIP/Minut 1
TRINIDAD & TOBAGO ( TRD ) 18684 2,000 KIP/Minut 1
TURKEY ( TUR ) 90 2,000 KIP/Minut 1
TURKMENISTAN ( TKM ) 993 2,000 KIP/Minut 1
TOGO ( TGO ) 228 5,000 KIP/Minut 2
TONGA ( TON ) 676 20,000 KIP/Minut 3
TUNISIA ( TUN ) 216 20,000 KIP/Minut 3
TURKS AND CAICOS ISLANDS ( TCA ) 1649 5,000 KIP/Minut 2
TOKELAU ( TKL ) 690 20,000 KIP/Minut 3
TUVALU ( YUV ) 688 20,000 KIP/Minut 3
UGANDA ( UGA ) 256 5,000 KIP/Minut 2
UK ( G ) 44 2,000 KIP/Minut 1
UKRAINE ( UKR ) 380 5,000 KIP/Minut 2
UNITED ARAB EMIRATES ( UAE ) 971 5,000 KIP/Minut 2
URUGUAY ( URG ) 598 2,000 KIP/Minut 1
USA ( USA ) 1 2,000 KIP/Minut 1
UZBEKISTAN ( UZB ) 998 2,000 KIP/Minut 1
VENEZUELA ( VEN ) 58 2,000 KIP/Minut 1
VIETNAM ( VTN ) 84 2,000 KIP/Minut 1
VANUATU ( VUT ) 678 50,000 KIP/Minut 4
WALLIS AND FUTUNA ( WAL ) 681 20,000 KIP/Minut 3
WESTERN SAMOA ( WSM ) 685 20,000 KIP/Minut 3
YEMEN ( YEM ) 967 2,000 KIP/Minut 1
ZAMBIA ( ZMA ) 260 5,000 KIP/Minut 2
ZIMBABWE ( ZWE ) 263 5,000 KIP/Minut 2
ABKHAZIA ( ABK ) 7870 2,000 KIP/Minut 1
CHRISTMAS IS ( ) 6189164 2,000 KIP/Minut 1
COCOS IS ( ) 6189162 2,000 KIP/Minut 1
GUADELOUPE ( ) 590 2,000 KIP/Minut 1
MAYOTT ( ) 262269 2,000 KIP/Minut 1
SAINT MARTEN ( ) 1721 2,000 KIP/Minut 1
TELENOR CONNEXION ( ) 883120 2,000 KIP/Minut 1
US VIRGIN ( ) 1340 2,000 KIP/Minut 1
GUINEA ( ) 224 5,000 KIP/Minut 2
KOSOVO ( ) 383 5,000 KIP/Minut 2
THURAYA ( ) 88239 50,000 KIP/Minut 4
ຄ່າເຊົ່າປະຈຳເດືອນ
ເບີຕື່ມເງິນ 3,000 ກີບ
ເບີລາຍເດືອນ 10,000 ກີບ
ຄ່າດາວໂຫຼດເພງ
ເພງລາວ 1,500/3,000/5,000 ກີບ
ເພງສາກົນ 3,000 ກີບ
ເພງໄທ 5,000 ກີບ
ອັດຕາຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ
ສາລະໜ້າຮູ້ 300 ກີບ/ນາທີ *1136 ໂທອອກ
ແນະນຳວິທີເຮັດອາຫານ 300 ກີບ/ນາທີ *1137 ໂທອອກ
ທຳນາຍດວງຊະຕາ 300 ກີບ/ນາທີ *4444 ໂທອອກ
ຕະລົກຊວນຫົວ 500 ກີບ/ນາທີ *5555 ໂທອອກ
ສາລະຮູ້ໄວ້ໄດ້ປະໂຫຍ 300 ກີບ/ນາທີ *1146 ໂທອອກ
ອ່ານຂ່າວຂອງໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມ (VTT News)
ຄ່າບໍລິການ 15,000 ກີບ/ເດືອນ ພິມ R/r ສົ່ງໄປທີ່ເບີ 1135
ອ່ານຂ່າວຂອງສຳນັກງານຂ່າວຕ່າງປະເທດ (KPL News)
ຄ່າບໍລິການ 10,000 ກີບ/ເດືອນ ພິມ R/r ສົ່ງໄປທີ່ເບີ 1131
ບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການ
SMS ຮັບຜົນຫວຍອອກ
ຄ່າບໍລິການ 5,000 ກີບ/ເດືອນ ໄດ້ຮັບຜົນຫວຍ 8 ຄັ້ງ/ເດືອນ
SMS ກວດເບິ່ງຜົນຫວຍອອກຍ້ອນຫຼັງ
ຄ່າບໍລິການ 800 ກີບ/ຄັ້ງ
SMS ການສັ່ງຊື້ຫວຍ
ຄ່າບໍລິການ ບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການສົ່ງ SMS
ອັດຕາຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ
1-4,999 ສະບັບ 200 ກີບ/ຄັ້ງ 3 ເດືອນ
5,000-99,999 ສະບັບ 150 ກີບ/ຄັ້ງ 6 ເດືອນ
100,000 ສະບັບ ຂຶ້ນໄປ 100 ກີບ/ຄັ້ງ 12 ເດືອນ
ບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການ
ຮັບສາຍຈ່າຍແທນ
ຄ່າບໍລິການ 100 ກີບ/ຄັ້ງ ລະບົບຈະສະໝັກໃຫ້ທ່ານ AUTOເມື່ອມີການໃຊ້ງານ 3 ຄັ້ງໃນມື້ດຽວກັນ
ຄ່າສະມາຊິກ 70 ກີບ/ມື້ ບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນຄັ້ງໃນມື້
ຂໍເງິນຈາກຫມູ່
ຄ່າບໍລິການປາຍທາງ 100 ກີບ/ຄັ້ງ
ຂໍເງິນເບີທີ່ 3 ໂທຫາເບີປາຍທາງ
ຄ່າບໍລິການ 100 ກີບ/ຄັ້ງ ລະບົບຈະສະໝັກໃຫ້ທ່ານ AUTOເມື່ອມີການໃຊ້ງານ 3 ຄັ້ງໃນມື້ດຽວກັນ
ຄ່າສະມາຊິກ 70 ກີບ/ມື້ ບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນຄັ້ງໃນມື້
ອັດຕາຄ່າບໍລິການ
ຂຶ້ນກັບປະເພດຂອງເກມ. ຂຶ້ນກັບ ຈຳນວນ Item ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຕື່ມ www.codashop.com


Copyright © 2020 , All Rights Reserved | Version : 2.0