Promotion
ເປັນບໍລິການເປີດລະຫັດ Short Code ໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຜ່ານລາຍການ ໂທລະພາບ ແລະ ວິທະຍຸ ນອກນັ້ນຍັງມີບໍລິການເປີດໃຫ້ລູກຄ້າໂຫວດໃຫ້ຄະແນນໃນລາຍການປະກວດຕ່າງໆໄດ້ອີກດ້ວຍ ເປັນການເພີ່ມສີສັນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຈັດລາຍການ Entertainment ຕ່າງໆ.Copyright © 2020 , All Rights Reserved | Version : 2.0