img

ລາວ ໂທລະຄົມ ຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ

ໃນ ວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2020 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ລາວໂທລະຄົມ ມະນາຄົມມະຫາຊົນ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມພາຍໃຕ້ ຫົວຂໍ້: “ ວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ” ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດ: ກ່າວເປີດພິທີໂດຍ ທ່ານ ປາວະລິດ ອ່ຽມອໍາ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລລທ ຂະແໜງບັນຊີ-ການເງິນ. ນັກວິທະຍາກອນ ທ່ານ ສົມຫວັງ ເພັງສະຫວັນ ຮອງຫົວໜ້າຝ່າຍຈັດຕັ້ງ-ບໍລິຫານ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ.| ໃນນັ້ນມີສໍາມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 36 ທ່ານ, ປະກອບມີບັນດາຝ່າຍ, ບໍລິສັດ M – Money, ພະແນກ ການ, ຫ້ອງການ ແລະ ວິຊາການ ອ້ອມຂ້າງ ລລທ ສູນກາງ, ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ຈັດຂື້ນໂດຍການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ພະແນກກວດກາພາຍໃນ ແລະ ພະແນກພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ວັດທະນາທໍາອົງກອນ| ຈຸດປະສົງກໍ່ເພື່ອ ເຮັດໃຫ້ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ພະນັກງານ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈນະໂຍບາຍ, ວິທີການ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ໃນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ

View: 380 | 5/29/2020 8:54:37 AM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ຍ້ອນກັບ
Copyright © 2020 , All Rights Reserved | Version : 2.0