ບໍລິການ ໂທລະສັບ



ບໍລິການໂທລະສັບພື້ນຖານ, ມືຖື ມີທັງແບບຕື່ມເງິນ ແລະ ແບບລາຍເດືອນ.

 

ບໍລິການ ອິນເຕີເນັດ



ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ ມີທັງແບບຜ່ານລະບົບ ສາຍໂທລະສັບ ແລະ ບໍ່ມີສາຍ.

 

ແອັພພລິເຄຊັນ



ມີຫຼາຍບໍລິການເສີມ ແລະ ຫຼາຍ Application ໃຫ້ທ່ານເລືອກໃຊ້ບໍລິການ.

 

ໂປຣໂມຊັນ



ເຊີນທ່ານເຂົ້າເບິ່ງ ໂປຣໂມຊັນທີ່ອັບເດດໃໝ່ໆ ຈາກ ລາວໂທລະຄົມ.